MINA TJÄNSTER

SAMBOAVTAL

Sambolagen innebär att bostad och bohag anskaffat för ert gemensamma bruk ska delas lika mellan er om ni separerar eller om samboskapet upphör på grund av dödsfall. Det kan kännas orättvist om t.ex. någon av er betalat mer vid köp av en gemensam bostad eller om bara en av er står som ägare till bostaden. Genom att skriva samboavtal kan ni avtala om att sambolagen inte ska gälla mellan er. Det innebär att någon bodelning inte ska göras alls om ni separerar eller någon av er avlider. Ni kan komplettera ert samboavtal med ett skuldebrev som reglerar det som ni betalat olika.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Genom ett äktenskapsförord kan ni helt avtala bort giftorätten i ert äktenskap eller avtala om att vissa tillgångar ska vara endera makens enskilda egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Enskild egendom kan ni även ha i ert äktenskap genom arv eller gåva som ni fått genom ett skriftligt förordnande. Genom äktenskapsförord kan man även i vissa fall avtala om att egendom som är enskild egendom i stället ska vara giftorättsgods.

BODELNING

Äktenskap upphör genom att båda eller någon av er lämnar in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten eller genom att någon av er avlider. För att bestämma hur era tillgångar ska delas upp ska en bodelning göras. För att vara giltig måste bodelningen vara skriftlig. Handlingen används t. ex till att överföra en bostadsrätt eller fastighet som en av makarna vill behålla efter skilsmässan.

Samboförhållande upphör genom att ni gifter er, att ni separerar eller att någon av er avlider. Någon ansökan behöver inte göras. En skriftlig bodelning kan behövas om ni ska ändra ägarförhållanden till en gemensam bostadsrätt eller fastighet.

BOUPPTECKNING

Efter alla avlidna personer ska som huvudregel en bouppteckningsförrättning hållas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen är en juridisk handling som innebär att dödsboets tillgångar och skulder på dödsdagen tecknas ner enligt formella krav. Bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering inom ytterligare en månad.

TESTAMENTE

Genom ett testamente har du stora möjligheter att styra hur dina tillgångar ska fördelas den dag du inte längre finns i livet. Enligt den legala arvsordningen är det i första hand din make som ärver dig om ni är gifta, även om ni har gemensamma barn. Har du särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt vid din bortgång om du inte skrivit något testamente, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna är avlidna. Om du skriver ett testamente så har särkullbarnen en laglig rätt att åtminstone få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten.

Som sambo ärver ni inte varandra även om ni har gemensamma barn, vilket kan komma som en kalldusch för många. Ni kan säkra varandra t.ex. genom att skriva ett testamente och genom att teckna livförsäkringar på varandra.

Den legala arvsordningen har tre arvsklasser som träder in i tur och ordning. Om det inte finns någon arvinge i någon av arvsklasserna är det Allmänna arvsfonden som träder in som arvinge. Arv som förvaltas av Allmänna arvsfonden delas ut efter ansökan till projekt för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa mer här https://www.arvsfonden.se/om-allmanna-arvsfonden/arv-som-utvecklar-sverige

FRAMTIDSFULLMAKT

Om det skulle hända dig något som gör att du inte längre kan ta hand om dina ekonomiska eller juridiska angelägenheter, såsom bankärenden eller försäljning av en bostad kan du utse någon eller några som får fullmakt att företräda dig. Det är ett alternativ till god man och möjliggör att du själv får välja vem du vill ska företräda dig. Överförmyndaren har, till skillnad mot då god man är förordnad, inte någon tillsyn över uppdraget. För att känna dig säker kan du utse någon som granskar den som har fullmaktsuppdraget. Även om du inte har utsett någon så har dina närmast anhöriga rätt att begära redovisning från den som innehar fullmaktsuppdraget.

GÅVOBREV

När du vill ge något i gåva, t.ex. en fastighet eller en penningsumma, kan det vara bra och i vissa fall nödvändigt att upprätta ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du bestämma att gåvan ska vara enskild egendom samt bestämma villkor för gåvan som gåvogivaren måste förhålla sig till.

SKULDEBREV

När du lånat eller lånat ut pengar till någon är det en god idé att upprätta en skriftlig handling som bevis om skuldens existens. I ett skuldebrev kan ni även komma överens om villkor såsom om ränta och amortering samt när skulden förfaller till betalning.

ARVSKIFTE

När alla tillgångar har avyttrats och alla skulder betalats ska det kvarvarande arvet fördelas mellan dödsbodelägarna. Det görs genom att ett arvskifte upprättas och godkännes av samtliga delägare.  Om den avlidne var gift eller sambo ska även en bodelning ske dessförinnan.

FÖRVALTNING

Det behöver ordnas med förvaltning av dödsboet. Räkningar ska betalas, abonnemang ska sägas upp, lösöre och bostad ska avyttras mm. Det behöver också tas kontakt med bank och försäkringsbolag. Förvaltningen kan hålla på under en lång tid, ibland flera år. Det är du eller ni som dödsbodelägare som ska se till att förvaltningen av dödsboet ordnas, antingen av er själva eller av exempelvis en familjejurist.