Hantering av personuppgifter

Alla personuppgifter vi samlar in hos Lennström Familjejuridik hanteras i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj 2018 att gälla i EU. GDPR ersatte den tidigare Personuppgiftslagen, i och med dess införande skärptes kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter. Nedan finns information om hur vi behandlar personuppgifter och vad du kan göra för att få information om vilka av dina personuppgifter vi har eller hur vi hanterar dina uppgifter.

Ansvar

Lennström Familjejuridik AB är personuppgiftsansvarig för att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Dina personuppgifter hanteras av anställda i Lennström Familjejuridik AB samt våra personuppgiftsbiträden.

Hantering och syftet med hanteringen

Vi hanterar dina personuppgifter vid upprättandet av olika juridiska handlingar som testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar, framtidsfullmakter eller gåvobrev. I samband med detta behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress och personnummer. I förekommande fall behöver vi även spara dödsbodelägares namn, personnummer och adress i samband med att vi får uppdrag att upprätta bouppteckningar, arvskiften etc.

Personuppgifter i upprättade juridiska handlingar så som testamente, bodelning, framtidsfullmakt etc. sparas enligt överenskommelse med den som handlingen gäller. Vi sparar även kopior på bouppteckningar, upprättade arvskiften, bodelningar och andra överenskommelser i samband med boutredning. Personuppgifter som enligt lag måste sparas en viss tid sparas under nödvändig tid och förstörs sedan, detta gäller exempelvis fakturaunderlag som ska sparas enligt bokföringslagen.

Ändamålet med att spara och behandla personuppgifterna är att vi ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster vi erbjuder dig. Dokument som efter fullföljt uppdrag anses ha ringa värde kommer att raderas, övriga dokument sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till våra kunder.

Personuppgifter kan komma att behandlas av oss med stöd av avtal, samtycke eller på grund av att uppgifter av allmänt intresse (exempelvis upprättandet av en bouppteckning). Personuppgifter sprids aldrig vidare från oss om du inte gett ditt samtycke till det eller om det är nödvändigt på grund av ärendets natur.  Exempel på när det är nödvändigt att personuppgifter sprids till tredje part är när vi hjälper dig att söka lagfart och skickar uppgifter till Lantmäteriet eller då en bouppteckning skickas till Skatteverket för registrering. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part om vi är skyldiga till det enligt lag.

Insamling och lagring

De personuppgifter vi behandlar samlas in från dig som kund men även från myndigheter så som Skatteverket och Lantmäteriet för att kunna upprätta de juridiska dokument du önskar eller för att kunna upprätta en bouppteckning efter en avliden person.

Dina personuppgifter lagras av oss inom Sverige. Inga andra än anställda i Lennström Familjejuridik AB och våra personuppgiftsbiträden har åtkomst till dina personuppgifter. I vårt kundregister är enbart namn, adress och personnummer på våra kunder sökbara uppgifter. Personuppgifter i upprättade juridiska dokument är inte sökbara.

Information, rättelse och radering

Personuppgiftsansvarig är Lennström Familjejuridik AB, Forsbyvägen 1 B, 741 40 Knivsta. Du har rätt att kontakta oss för information om de personuppgifter vi har om dig samt för rättelse eller radering av personuppgifter. Du kontaktar oss via mail info@lennstromfamiljejuridik.se eller telefon 018-30 08 80.

Har du synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.